Het kan maar

duidelijk zijn

blijvende verandering
helende opstellingen
persoonlijk en liefdevol
ruim 25 jr ervaring
9,3
Hoge klantscore

Algemene Voorwaarden Ynnergy zakelijk

De Algemene Voorwaarden NRTO-zakelijk voor de zakelijke overeenkomsten zijn van toepassing voor elke zakelijke offerte, overeenkomst, training, coaching of opleiding die tussen Ynnergy Academy en de klant wordt gesloten. Aanvullend zijn hierna enkele bepalingen opgenomen. 

Opdrachtgever

De opdrachtgever Ynnergy Academy' (lees ondernemer) nader te noemen 'Ynnergy' is een natuurlijke- of rechtspersoon waarmee een overeenkomst met betrekking tot een training/opleiding door student/cliënt/deelnemer/opdrachtgever is afgesloten met Ynnergy. 

Opdrachtgever

De opdrachtgever, deelnemer/cliënt/student is de natuurlijke persoon die aan de training of opleiding van Ynnergy deelneemt. Onderscheid wordt gemaakt ten aanzien van annulering indien een bedrijf de contractant is en niet de consument die als deelnemer een dienst afneemt (zie annuleringsregeling)

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Ynnergy en opdrachtgever/deelnemer. Aanmelden en betalen kan persoonlijk, telefonisch of via mail. Bij voorkeur geschiedt de aanmelding voor deelname via het betreffende aanmeldingsformulier of contactformulier van de website www.ynnergy.nl. Elke aanmelding is definitief na ontvangst van deelname kosten. Spreidingsbetalingen zijn op aanvraag en enkel en alleen in overleg mogelijk. Bij boekingen en betalingen online (e-act/autorespond-Mollie Payments) wordt de mogelijkheid tot gespreide (termijn)betaling aangeboden. De volledige betaling dient altijd voldaan te zijn vóórdat de training beëindigd is. Afspraken over spreidingsbetalingen worden vooraf schriftelijk vastgesteld. Bij aanmelden, online inschrijving voor een training heeft de opdrachtgever, deelnemer kennis genomen van deze algemene voorwaarden en voor akkoord gezien, aangevinkt. Zonder tegenbericht verklaart opdrachtgever, deelnemer zich akkoord met de inhoud hiervan. Na aanmelden wordt een bevestiging van ontvangst van de aanmelding toegezonden, waarmee de overeenkomst gesloten is. De betalingsverplichting zal per factuur aangereikt worden. Indien opdrachtgever, deelnemer niet voldoet aan de betalingsverplichting van deze factuur en geen gehoor geeft aan de eenmalige betalingsherinnering kan een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten die hieruit voortvloeien zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever, deelnemer.
 

Annuleringsregeling van Ynnergy

Algemeen

Annuleren kan door de opdrachtgever/deelnemer per mail, schriftelijk of per aangetekende post gedaan worden. Voorafgaand aan de training heeft de opdrachtgever/deelnemer het recht zich te laten vervangen door een nieuwe, andere deelnemer die voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Individuele afsprake en coaching kan tot 48 uur vooraf kosteloos verzet worden. Hierna wordt het volledige overeengekomen bedrag/de gereserveerde tijd in rekening gebracht.


Annuleringsvoorwaarden training en opleiding

Voor zakelijke aankopen of inschrijvingen, dus aankopen of inschrijvingen gedaan door opdrachtgever, geldt géén herroepingsrecht of wettelijke bedenktijd. U heeft zodoende geen wettelijke mogelijkheid om met of zonder opgave van redenen de inschrijving binnen 14 dagen te herroepen en het betaalde aankoopbedrag terug te krijgen zoals dat voor een consument wél geldt.

  • Bij schriftelijke afmelding of per mail tot 2 maanden vóór de start van de opleiding/training zullen 30% van de kosten in rekening worden gebracht.
  • Bij annulering tus sen 2 maanden en 1 maand vóór aanvang van de opleiding/training zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht.
  • Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken vóór aanvang van de opleiding/training zal 70% van de kosten in rekening worden gebracht.
  • Bij annulering minder dan 2 weken vóór aanvang van de opleiding/training zal 100% van de kosten in rekening worden gebracht en is er geen restitutie meer mogelijk van de reeds gedane betaling.
  • Bij annulering na aanvang, zogenoemde tussentijdse beeindiging tijdens de opleiding/training is geen restitutie meer mogelijk en wordt 100% in rekening gebracht. 

Een vervanger mag na overleg met opdrachtnemer (Ynnergy academy) van de gedane inschrijving door opdrachtgever gebruik maken mits hij/zij voldoet aan de toelatingseisen.

Kosten van coaching zijn excl 21 % BTW, opleidingen zijn vrijgesteld van BTW indien anders staat vermeldt.
Opdrachtnemer heeft het recht een soortgelijke training of opleiding te volgen, binnen een periode van 12 maanden na aanvang van de oorspronkelijke training. Dit gebeurt altijd in overleg. Annuleren in geval van overmacht (zoals door een onverwachte ziekenhuisopname, sterfgeval, etc.) zal per geval apart bekeken en besproken worden. Informatie verstrekking van lichamelijke of geestelijke gesteldheid die van belang kan zijn voor de trainers of extra aanpassingen vragen voor de training dient opdrachtnemer, deelnemer vooraf te melden. Overleg hierover is vooraf mogelijk. De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een training ligt volledig bij de opdrachtnemer/deelnemer.

In geval van restitutie hanteert Ynnergy een terugbetalingstermijn van 30 dagen.

Rechten en plichten 

Ynnergy is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de opdrachtnemer, deelnemer tijdens of na de training met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden doet. De opdrachtnemer, deelnemer neemt geheel vrijwillig deel aan alle activiteiten die tijdens de training aangeboden en georganiseerd worden. Ynnergy is niet aansprakelijk te houden voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na de training, door welke oorzaak dan ook ontstaan aan opdrachtnemer, deelnemer (of eigendom hiervan) en/of mede faciliterende organisaties, behalve in geval van opzet of grove schuld aan haar zijde. Vertrouwen, veiligheid en respect staat hoog in het vaandel. Ynnergy en haar trainers worden geacht een veilige trainomgeving te bieden en op een vertrouwelijke wijze om te gaan met informatie die tijdens een training gedeeld wordt.

Rechten en plichten opdrachtgever, deelnemer

Van opdrachtnemer, deelnemer wordt verwacht dat zij ook op een respectvolle en vertrouwelijke wijze met informatie omgaan die tijdens een training gedeeld wordt. Veiligheid en respect zijn de basis voor groei. Samen kan op deze wijze open en respectvol met elkaar gewerkt en geleerd worden. Ynnergy en de voor Ynnergy werkzame personen hanteren een vertrouwelijke werkwijze van informatie die door opdrachtgever aan deelnemer verstrekt wordt (AVG privacyverklaring per 25 mei 2018). Dit geldt ook voor alle reflectieverslagen, testuitslagen, huiswerkopdrachten en evaluatieformulieren. Opdrachtnemer, deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken en opdrachtnemer, deelnemer dient zorg te dragen zijn/haar gegevens correct zijn en up to date blijven.

Verplaatsen van de training kan tot 14 dagen voor de door Opdrachtgever afgesproken datum of locatie en zonder vergoeding worden verplaatst naar een andere datum of locatie. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de training te annuleren en dient opdrachtnemer of opdrachtgever hiervan met spoed op de hoogte te stellen. Opdrachtgever zal andere data aanbieden om de training te vervolgen. Wanneer na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn zal opdrachtgever overgaan tot het verstrekken van een voucher. Het vervangen van trainer ligt binnen de rechten van opdrachtgever. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat er minimaal 1 gekwalificeerde trainer/opleider aanwezig is en heeft altijd het recht een trainer/opleider te vervangen door een andere trainer/opleider.

Intellectueel eigendom/copyright

Intellectuele eigendom, auteursrecht van de aangeleverde documentatie, boeken van Ynnergy en visueel en auditief (CD-BodyMindfulness), trainings- en opleidingsmateriaal, de drie boeken 'Aan het roer van jouw leven'en 'Familieopstellingen van auteur Maries Ligtvoet alsmede 'Soft skills'van auteur Jan Busschers, behoort geheel aan Ynnergy. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming is het opdrachtgever, deelnemer niet toegestaan gegevens in welke vorm dan ook openbaar te gebruiken, te openbaren, te vermenigvuldigen of te gebruiken voor training, opleiding, workshop, cursus en/of lezing e.d. die niet door Ynnergy zijn verzorgd. © Ynnergy 2018

Klachtenregeling

Hoewel Ynnergy en de in haar naam werkzame personen met de meeste zorg en aandacht hun werkzaamheden uitvoeren kan het gebeuren dat de opdrachtgever of deelnemer een klacht heeft. De klacht kan zich dan wenden tot de directie van Ynnergy per mail op info@ynnergy.nl. Hierop zal men binnen 24 uur een reactie ontvangen per mail, indien nodig voorzien van tijdsindicatie van een inhoudelijke reactie. Gestreefd wordt binnen 28 dagen een inhoudelijke reactie te geven. Mocht dit niet haalbaar zijn dan zal binnen deze termijn van 28 dagen een bericht hiervan verstrekt worden.

Indien nodig zal de klacht voorgelegd worden aan een neutrale commissie. we verwijzen naar de algemene voorwaarden van het NRTO. Op geschillen die hier eventueel uit voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing. De klacht zal vertrouwelijk behandeld worden. De uitspraak van de onafhankelijke derde (NRTO) is bindend voor beide partijen. Een afgehandelde klacht wordt voor een periode van 1 jaar bewaard in het daarvoor bestemde dossier. 

Reclame maken tijdens een training voor eigen producten, trainingen, opleidingen, workshops etc. is niet toegestaan. Het lidmaatschap bij het NRTO is per 29 maart 2022 een feit en de algemene voorwaarden en klachtenregeling van het NRTO worden overgenomen.

Kwaliteit en accreditatie waarborgen

Kwaliteit waarborgen tijdens trainingsbijeenkomsten vindt Ynnergy erg belangrijk. Om de kwaliteit te waarborgen en te verhogen dienen de trainers geschoold te zijn en worden zij geacht hun kennis op peil te houden. Dit wordt jaarlijks getoetst en geëvalueerd door de directie en indien nodig een neutrale commissie. Opdrachtgevers, deelnemers ontvangen evaluatieformulieren waarop zij eventuele verbeterpunten en hun waardering kunnen aangeven. Ynnergy hanteert de algemene voorwaarden van het NRTO.

Ynnergy geeft opleidingen die geaccrediteerzijn door de NOBCO, de KTNO en SKJ en handelt Ynnergy vanuit opgestelde accreditatienormen. Met de uitvoering van de overeenkomst gaat Ynnergy een inspanningsverplichting aan waarin zij en de medewerkers die in haar naam werkzaam zijn de dienst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever, deelnemer verklaart voldoende ingelicht te zijn over de mogelijkheden die hij/zij in te training kan ontvangen, alsmede de kosten die het met zich meebrengt. Tevens verklaart opdrachtgever, deelnemer dat hij/zij zich ervan bewust is dat het resultaat de training op kan leveren mede afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning.

Geheimhouding

Met alle informatie die ons ten gehore komt gaat Ynnergy vertrouwelijk mee om. Zie onze privacyverklaring op de website.

Akkoordverklaring

Met het lezen van deze voorwaarden en niet terugkoppelen van eventuele vragen en/of onduidelijkheden gaat Ynnergy ervan uit dat deze voorwaarden akkoord zijn bevonden.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat klikt u op 'Alle cookies toestaan'.