De Ynnergymethode geeft verbinding

De Ynnergy Academie in Menswording (voorheen Ynnergy Academy) is ontwikkeld door Maries Ligtvoet en Jan Busschers en heeft daardoor een heel eigen stijl en kleur; de Ynnergymethode. Zo zijn wij er van overtuigd dat mensen die met andere mensen werken of hun begeleiden, inzicht nodig hebben in wie ze zelf zijn. In deze Academie in Menswording ga je de bron en jouw drijfveren ontdekken en leer je deze in te zetten in het dagelijks leven. Zakelijk en privé. Wij gaan met jou door dik en dun. Onze cliënten noemen onze persoonlijke  en intensieve aanpak.

Het opleidingsprogramma van Ynnergy bestaat uit maximaal 4 jaar. 

 1. Persoonlijk Jaar: geeft de Persoonlijke Doorbraak die je zoekt. Dit jaar wordt gevolgd door:
 2. De Verdieping: helpt je 'Aan het roer van jouw eigen leven' te komen. Naast de Academie in Menswording bieden we ook aan:

De Ynnergy Academie in Menswording start met het 'Persoonlijk jaar' en is te vervolgen met 'de Verdieping' leert jou het zelf te doen: 'Aan het roer van jouw leven staan' zodat je het geleerde kunt integreren met je vaardigheden en kunt inzetten als bron in je leven. Ieder mens kan voelen. Velen blijven in hun ontwikkeling vastzitten in (beperkt) denken, in beperkende en vastzittende overtuigingen. Bij Ynnergy vormt 'de Verbinding' de basis in het leerproces. Het vraagt denkkrachtontwikkeling om deze verbinding met je gevoel, met je lichaam aan te gaan. Wij leren je niets af! Je behoudt alles wat je kunt én je leert er iets bij. Zakelijk en privé.

Wat er aan bod komt in de Ynnergy Academie:

 • Identiteit (Wie ben ik) en missie (wat heb ik te geven aan de wereld)
 • Spiritualiteit en levensbeschouwing
 • Weten wat je wilt en doen wat bij jou past
 • Focus ontwikkelen. Zakelijk of privé. Individueel of relationeel
 • Welk blokkades, blinde vlekken houdt je (on)bewust in stand
 • Leren omgaan met emoties, onrust, onzekerheid en vertrouwen
 • Systemische (natuur)wetten en principes. Hoe deze werken in jouw leven. 
 • De verbinding leren aangaan met jezelf door lichaamgericht werken
 • In hartsverbinding, weten wat je werkelijk wilt en waar jouw hart naar uitgaat
 • Grenzen leren stellen en deze bewaken; jezelf positioneren
 • Leren de ‘juiste’ keuzes te maken.  Hoe doe je dat en hoe weet je nu wat de juiste keuze is? 

Kortom leert deze opleiding je ‘Aan het roer van jouw eigen leven te staan’

 

De Ynnergymethode is een combinatie van methodieken en stromingen

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) en de filosofie

NLP is ontwikkeld in de jaren zeventig van de vorige eeuw door Richard Bandler en John Grinder. Ze deden dit vanuit wetenschappelijk achtergrond, ze waren immers respectievelijk hoogleraar taalkunde en computerdeskundige/Gestalttherapeut. Ze waren geinteresseerd in de invloed tussen therapeut en client (inhoud) alsmede op het effect van mens tot mens (vorm). Kortom ze bestudeerden het effect van de communicatie bij enkele bekende psychotherapeuten met verschillende technieken om hun succes te doorgronden. Allen wisten feilloos in te spelen op de belevingswereld van de cliënt. Op basis van hun bevindingen en analyses van technieken ontwikkelden Bandler en Grinder modellen en werkschema's op die we 'modelleren'noemen. Mensen als Milton Erickson (Milton model) en Gregory Bateson (neurologische niveaus) hebben een belangrijke bijdrage geleverd.

Niet de vraag of een model waar was stond centraal maar de vraag hoe en van waar uit doet iemand wat hij doet. Een belangrijke vooronderstelling hierbij was; ieder gedrag heeft een positieve intentie voor diegene die het gedrag toont. Misschien wel de belangrijkste vooronderstelling is: ieder mens heeft in zijn (on)bewuste de noodzakelijke hulpbronnen tot zijn beschikking om te bereiken wat hij wil bereiken. Het onbewuste wordt gezien als een rijke bron van levenservaring en innerlijke mogelijkheden. NLP gaat er vanuit dat er in communicatie geen mislukking bestaat. Je krijgt wel feedback en daardoor de mogelijkheid om met gebruik van de innerlijke hulpbronnen nieuwe wegen te bewandelen. NLP verhoogt de zintuiglijke en intuïtieve kwaliteiten om contact te maken. NLP is een model dat de subjectieve beleving duidt.
Toepassing NLP
De psychotherapie was in eerste instantie het belangrijkste toepassingsgebied. NLP heeft zich doorontwikkeld van eerste naar tweede naar de derde generatie. Tegenwoordig wordt NLP gebruikt binnen alle gebieden waar communicatie belangrijk is, zoals in het onderwijs, bij begeleiding en supervisie, in personeelswerk en in het bedrijfsleven.

Systemisch werken - de filosofie van familieopstellingen

Ieder mens is een deel van een groter geheel. Tevens zijn wij het geheel en hebben wij delen (NLP deel-geheel principe). Levensvragen of problemen waar de mens mee geconfronteerd wordt zijn te beschouwen als deel van de dynamiek binnen dat grotere geheel. Systemisch Werken bouwt verder op de inzichten en het bewustzijn dat loyaliteit aan het systeem van herkomst en de betekenis van de plek in de familie waar je uit voortkomt. In Systemisch Werken maken we gebruik van zogenaamde 'opstellingen'. Een 'opstelling' bekend onder de naam 'familieopstelling' is een soort levende familiefoto die het onzichtbare zichtbaar maakt. Die de verborgen dynamiek laat zien. Via deze werkwijze krijg je nieuwe inzichten over jezelf, je positie en de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem. De opening of de oplossing komt vanuit het systeem zelf. De coach, therapeut of begeleider heeft vooral een dienende functie door de beweging van het systeem waar te nemen en te benoemen. Het uitgangspunt is eerbied voor de plek van mensen binnen het grote geheel. Het accent ligt op het zoeken naar de onderliggende laag van liefde en verbinding.
De grondlegger van dit werk, Bert Hellinger, ontdekte door het jarenlang werken met families, dat er een 'systeem' is dat elke familie, organisatie of relatie kenmerkt. Hij ontwikkelde een methodiek om de dynamiek binnen een systeem zichtbaar te maken. Deze studie wordt aangeboden als opleiding 'Systemisch Werken'. Ieder mens in een systeem heeft een 'eigen' plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn. Systemisch werken biedt de mogelijkheid om de uit een diepe liefde ontstane verstrikkingen bloot te leggen en aan de hand van de onderliggende dynamiek beweging te brengen in een systeem. Het op diep niveau leren kennen van je eigen plek en je verhouding tot anderen in je systeem, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. Dan is de cirkel rond en de verbinding tot stand gebracht.
Toepassingsgebieden van Systemisch Werken
Het zichtbaar en voelbaar maken van de dynamiek in het systeem van herkomst brengt ruimte en beweging in bestaande patronen, zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van het familiesysteem. Deze verandering werkt door in de communicatie. Systemisch werken wordt toegepast in het werken met persoonlijke (levens)vragen, problemen, fysieke en mentale klachten, vragen binnen het familiesystemen. Tevens wordt deze werkwijze toegepast in organisaties met zogenoemde 'organisatieopstellingen' in bedrijven, onderwijs, maar ook bij relatiekwesties, echtscheidingsbemiddeling, jeugdhulpverlening et cetera.

Inner Child Work (innerlijk kindwerk) en de filosofie

Met de methode Innerlijk Kind Werk oftewel Inner Child Work, leer je jezelf te helpen in moeilijke tijden. De methode berust op de wetenschap dat veel gevoelens, dus ook onze onbestemde negatieve gevoelens en gedachten zijn ontstaan vanuit ons kind-zijn. Het 'kleine' kind in ons. Helaas zijn de meeste mensen zich hier niet van bewust waardoor er ook geen verbetering kan optreden.
Toepassing Innerlijk kindwerk
Dankzij de techniek van Inner Child Work leer je te kijken naar het kind in jezelf, en leer je vanuit je volwassenheid dat stuk in jezelf te plaatsen en de ruimte te geven die het toekomt. Daardoor ontstaat rust en ontspanning, waardoor onbestemde gevoelens en gedachten afnemen en verdwijnen. Het kind in jezelf dat (on)bewust tekort is gekomen en nog steeds de volwassen IK beïnvloed en mogelijk overneemt. Bewustzijn ontwikkelen op deze dynamiek geeft ruimte in jezelf en lost vele 'medisch vage' klachten en onbestemde gevoeldens op. Je krijgt zo werkelijk grip op je eigen leven en functioneren. Je leert jezelf te helen. Veelvoorkomende klachten waarbij innerlijk kindwerk uitermate effectief is gebleken zijn; gebrek aan eigenwaarde, vertrouwen, liefde, respect, bevestiging, aanmoediging, zorg en aandacht voor jezelf. 

Mindfulness Qigong (body-Mindfulness) en de filosofie

De techniek body mindfulness staat voor meditatie in beweging. Naast fysieke ruimte door het dagelijkse beoefenen ervaren deelnemers in korte tijd meer ontspanning, innerlijke rust en vooral ook minder slaapproblemen. Body Mindfulness is een samenvoeging van het beste van de meest effectieve technieken en methodieken: Mindfulness en het lichaamsgericht werken vanuit Chi neng Qi gong, een aan Tai Chi verwante vorm van bewegen. 

Mindfulness
'Vooral hoe jij omgaat met je pijn en je lijden bepaalt wat je ervaart' zegt Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van Mindfulness. Oefenen in Mindfulness gaat een groot verschil betekenen voor de kwaliteit van leven die mensen ervaren. Veel mensen gaan gebukt onder het piekeren over zaken en de stress van alledag. We leven in een 24-uurs economie waarin multi-tasken tot een deugd is verheven. Deze druk zorgt ervoor dat er steeds minder tijd te vinden is om er gewoon te zijn. Juist deze momenten van niet-doen beleven, kunnen lichaam en ziel met elkaar in balans brengen. In het niet-doen zetten we het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan waarin we tot herstel van de balans kunnen komen. Met mindfulness gaan we met aandacht de weg naar binnen, de weg naar het lichaam, waarin we voelen wie wij zelf echt zijn en wat echt belangrijk is voor ons. 

Chi neng Qi gong
Chi Neng Qi gong vermeerdert de levensenergie, versterkt het immuunsysteem en verlaagt stress, waardoor de gezondheid op alle gebieden verbetert. Het is een medische vorm van meditatie in beweging, die gemakkelijk valt te leren en toe te passen met fantastische resultaten. U werkt aan ontspanning en het ontwikkelen van kracht. Chi Neng Qigong bestaat uit verschillende oefeningen die in groepslessen aangeleerd worden. Thuis kan men deze oefeningen uitvoeren met hulp van een cd of video. Naast een aantal algemene oefeningen zijn er specifieke oefeningen voor verschillende klachten. De Chinese bewegingskunst die verwant is aan de Tai Chi is ontwikkeld door Dr. Pang Ming, die naast Tai Chi en Qigong-grootmeester, zowel westers als Chinees arts is. Hij heeft het grootste medicijnloze ziekenhuis ter wereld opgericht. In dit ziekenhuis trainden elke maand ongeveer 6.000 patiënten volgens de Chi Neng Qigong methode. Er was geen andere therapie, geen acupunctuur, geen fysiotherapie, diëten of medicijnen. De mensen trainden gemiddeld 20 tot 40 dagen en werden tussentijds getest met westerse diagnostische apparatuur. In het ziekenhuis zijn meer dan 200.000 mensen behandeld voor 180 verschillende chronische ziektes. Bij 95% van de deelnemers had de behandeling het gewenste effect! Inmiddels zijn in Nederland soortgelijke projecten gestart. Chi Neng Qigong is door de Chinese overheid erkend als de best helende vorm van medische Qigong. De erkenning is gebaseerd op meetbare, wetenschappelijk onderzochte resultaten.
Toepassing Body-Mindfulness
Body-Mindsfulness is 'meditatie in beweging'. Een zeer effectief en relatief makkelijk aan te leren vorm van meditatie. Klachten als slapeloosheid, (chronische) vermoeidheid, onrust, gebrek aan eigen kracht, onbalans, niet kunnen ontspannen en geen vertrouwen hebben baat bij het oefenen in Body-Mindfulness. Ook mensen die lijden aan chronische stresssymptomen, ziekten en pijnlijke aandoeningen gaan meer kwaliteit van leven ervaren als ze Body-Mindfulness gaan beoefenen. 

NLP, Systemisch Werken, QiGong, Body-Mindfulness en Inner Childwork in één opleiding

NLP, Systemisch Werken/familieopstellingen, innerlijk kindwerk en lichaamsgericht werk (Body Mindfulness) vullen elkaar uitstekend aan zodat de som der (afzonderlijke) delen groter is. De Ynnergymethode verbindt deze stromingen cq methodieken. De Ynnergymethode brengt Denken(IQ-cognitieve intelligentie) - willen/Doen (FQ-fysieke intelligentie) en het Voelen(EQ-emotionele intelligentie) in balans en ontwikkelt daardoor spiritualiteit: ik-kracht en autonomie (SQ-sprituele intelligentie).
Systemisch werken maakt het onzichtbare zichtbaar, geeft inzicht in de samenhang en leert je begrijpen waar zaken of patronen vandaan komen. NLP leert je analyseren hoe deze zaken in elkaar zitten en jij er iets mee kunt doen. Body-Mindfulness leert bewust aandacht te ontwikkelen. Het lichaamsgericht werken -gegeven als Meditatie in beweging- leert je de verbinding aangaan tussen je denken en voelen. Innerlijk Kindwerk leert je in jezelf de volwassen Ik en de kleine Ik te verbinden.
Je leert in deze unieke 2 jarige opleiding de verschillende methodieken integreren waardoor verandering optreed in je denken-voelen-willen en doen: je bent in transformatie. Jouw communicatie heeft vervolgens een ander effect op de omgeving. Zakelijk en privé.

Pas op; deze opleiding geeft gegarandeerd verandering. Ben jij daar klaar voor?

Wat er aan bod komt in de Ynnergy Academy:

 • Identiteit (Wie ben ik) en missie (wat heb ik te geven aan de wereld)
 • Welk blokkades, blinde vlekken houdt je (on)bewust in stand
 • Systemische wetten en principes. Hoe deze werken in jouw leven. Zakelijk en privé
 • De verbinding leren aangaan met jezelf - lichaamgericht werk
 • In hartsverbinding, weten wat je werkelijk wilt en waar jouw hart naar uitgaat
 • Leren de ‘juiste’ keuzes te maken voor je baan (of eigen bedrijf): hoe doe je dat en hoe weet je nu wat de juiste keuze is? 

Kortom leert deze opleiding je ‘Aan het roer van jouw eigen leven te staan’

Voor wie: 

 • Voor professionals zoals trainers, coaches en begeleiders op het gebied van management, onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening. Zakelijk of privé 
 • Cursisten en cliënten van Ynnergy training Persoonlijke doorbraak/burn-out behandeling.
 • Cursisten NLP (practitioner)opleiding – vergelijkbaar niveau of in opleiding andere instituten

Toelating:

- MBO+ denkniveau
- kennis, opleiding en/of ervaring op het gebied van coachen of begeleiden van mensen
- de criteria komen in een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan bod.

Praktische informatie:

De opleiding Ynnergy Academie in Menswording duurt 2 tot 4 jaar. Ieder jaar bestaat uit 24 dagdelen die grotendeeldeels in de avonduren worden gegeven. De opleiding wordt gegeven op Landgoed Bleijendijk te Vught op:

- 4 eendaagse bijeenkomsten (vrijdagen) inclusief groepssupervisie (8 dagdelen)
- 14  halfdaagse bijeenkomsten in de avonduren (14 dagdelen)
-  Er zijn 2  sessies voor supervisie of persoonlijke begeleiding inbegrepen (2 dagdelen) 

Na elk jaar volgt een nieuwe aanmelding omdat wij een vrije keuze voorstaan wanneer iemand met 'de Verdieping' start. Diegene die professioneel met de geleerde technieken en de systemische principes en wetten wil kunnen werken, kan de Ynnergy Academie vervolgen met een derde jaar: Opleiding Systemisch Werken en/of doorstromen in de opleiding Professionele ontwikkeling.

Kosten:

De kosten van de Ynnergy Academie worden jaarlijks bepaald en blijven voor de volledige opleiding gelden. De opleidingskosten bedragen in 2014  € 3.250,-per jaar inclusief koffie, thee en water. Er zijn geen bijkomende kosten voor supervisie. Meerkosten in geval van extra uren persoonlijke begeleiding en coaching bedragen € 120,- per uur. Houd rekening met de kosten voor aanschaf van benodigde literatuur (ongeveer € 200,-). Kosten zijn excl BTW (deze zijn zakelijk aftrekbaar).
Op opleidingen in een volgend cursusjaar kunnen prijswijzigingen van toepassing zijn. 

Wil je meer informatie over de *Ynnergy Academie* neem vrijblijvend contact met ons op. Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Vraag naar de zakelijke mogelijkheden als je een opleiding of traject via de werkgever wilt.

 

Contactformulier