Het kan maar

duidelijk zijn

Langdurig effect
Verandering gegarandeerd
Uniek helend proces
Persoonlijk en liefdevol
9,2
Hoge klantscore

Algemene Voorwaarden

Ynnergy

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke training/workshop en opleiding. Onder training wordt verstaan: training, opleiding, cursus, workshop, coaching of elke andere bijeenkomst die als doel heeft om bewustwording, kennis en/of vaardigheden over te brengen. Onder trainer wordt verstaan; trainer en/of opleider.

Opdrachtgever

De opdrachtgever nader te noemen 'Ynnergy' is een natuurlijke- of rechtspersoon waarmee een overeenkomst met betrekking tot een training door deelnemer (zie definitie hierboven) is afgesloten met Ynnergy. In geval van aanneming is Ynnergy opdrachtnemer.

Opdrachtnemer

De opdrachtnemer, deelnemer is de natuurlijke persoon die aan de training of opleiding van Ynnergy deelneemt.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Ynnergy en opdrachtgever / opdrachtnemer, deelnemer. Aanmelden en betalen kan persoonlijk, telefonisch of via mail. Bij voorkeur geschiedt de aanmelding voor deelname via het betreffende aanmeldingsformulier of contactformulier van de website www.ynnergy.nl. Elke aanmelding is definitief na ontvangst van deelname kosten. Spreidingsbetalingen zijn op aanvraag en enkel en alleen in overleg mogelijk. De volledige betaling dient altijd voldaan te zijn vóórdat de training beëindigd is. Afspraken over spreidingsbetalingen worden vooraf schriftelijk vastgesteld. Bij aanmelden, online inschrijving voor een training heeft de opdrachtgever, deelnemer kennis genomen van deze algemene voorwaarden en voor akkoord gezien, aangevinkt. Zonder tegenbericht verklaart opdrachtgever, deelnemer zich akkoord met de inhoud hiervan. Na aanmelden wordt een bevestiging van ontvangst van de aanmelding toegezonden, waarmee de overeenkomst gesloten is. De betalingsverplichting zal per factuur aangereikt worden. Indien opdrachtgever, deelnemer niet voldoet aan de betalingsverplichting van deze factuur en geen gehoor geeft aan de eenmalige betalingsherinnering kan een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten die hieruit voortvloeien zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever, deelnemer.

Annuleringsregeling

Annuleren kan door de opdrachtnemer, deelnemer alleen schriftelijk en per aangetekende post gedaan worden. Voorafgaand aan de training heeft de opdrachtnemer, deelnemer het recht zich te laten vervangen door een nieuwe, andere deelnemer die voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Individuele trainafspraken, coaching kan tot 48 uur vooraf kosteloos verzet of afgezegd worden. Hierna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
De annuleringsregeling van Ynnergy:

Bij schriftelijke afmelding tot 90 dagen vóór de start van de opleiding/training zal 50 % van de kosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen 90 dagen vóór aanvang van de opleiding/training is er geen restitutie meer mogelijk.
Een vervanger mag na overleg van uw inschrijving gebruik maken mits hij/zij voldoet aan de toelatingseisen.
Kosten zijn excl 21 % BTW
Opdrachtnemer, deelnemer heeft het recht een soortgelijke training of opleiding te volgen, binnen een periode van 12 maanden na aanvang van de oorspronkelijke training. Dit gebeurt altijd in overleg. Annuleren in geval van overmacht (zoals door een onverwachte ziekenhuisopname, sterfgeval, etc.) zal per geval apart bekeken en besproken worden. Informatie verstrekking van lichamelijke of geestelijke gesteldheid die van belang kan zijn voor de trainers of extra aanpassingen vragen voor de training dient opdrachtnemer, deelnemer vooraf te melden. Overleg hierover is vooraf mogelijk. De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een training ligt volledig bij de opdrachtnemer/deelnemer.

Rechten en plichten 

Ynnergy is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de opdrachtnemer, deelnemer tijdens of na de training met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden doet. De opdrachtnemer, deelnemer neemt geheel vrijwillig deel aan alle activiteiten die tijdens de training aangeboden en georganiseerd worden. Ynnergy is niet aansprakelijk te houden voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na de training, door welke oorzaak dan ook ontstaan aan opdrachtnemer, deelnemer (of eigendom hiervan) en/of mede faciliterende organisaties, behalve in geval van opzet of grove schuld aan haar zijde. Vertrouwen, veiligheid en respect staat hoog in het vaandel. Ynnergy en haar trainers worden geacht een veilige trainomgeving te bieden en op een vertrouwelijke wijze om te gaan met informatie die tijdens een training gedeeld wordt.

Rechten en plichten opdrachtgever, deelnemer

Van opdrachtnemer, deelnemer wordt verwacht dat zij ook op een respectvolle en vertrouwelijke wijze met informatie omgaan die tijdens een training gedeeld wordt. Veiligheid en respect zijn de basis voor groei. Samen kan op deze wijze open en respectvol met elkaar gewerkt en geleerd worden. Ynnergy en de voor Ynnergy werkzame personen hanteren een vertrouwelijke werkwijze van informatie die door opdrachtgever aan deelnemer verstrekt wordt (AVG privacyverklaring per 25 mei 2018). Dit geldt ook voor alle reflectieverslagen, testuitslagen, huiswerkopdrachten en evaluatieformulieren. Opdrachtnemer, deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken en opdrachtnemer, deelnemer dient zorg te dragen zijn/haar gegevens correct zijn en up to date blijven. Verplaatsen van training kan tot 14 dagen voor de door Ynnergy afgesproken datum en kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Ynnergy behoudt zich het recht voor de training te annuleren en dient opdrachtnemer of opdrachtgever hiervan met spoed op de hoogte te stellen. Ynnergy zal andere data aanbieden om de training te vervolgen. Wanneer na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn zal Ynnergy de door opdrachtgever of opdrachtnemer betaalde trainingskosten voor de geannuleerde trainingsdagen terug betalen. Vervangen van trainer ligt binnen de rechten van Ynnergy. Zij zal er zorg voor dragen dat er minimaal 1 trainer aanwezig is en heeft altijd het recht een trainer te vervangen door een andere trainer.

Intellectueel eigendom

Intellectuele eigendom, auteursrecht van de aangeleverde documentatie, boeken van Ynnergy en visueel en auditief (CD-BodyMindfulness), trainings- en opleidingsmateriaal, de drie boeken 'Aan het roer van jouw leven'en 'Familieopstellingen van auteur Maries Ligtvoet alsmede 'Soft skills'van auteur Jan Busschers, behoort geheel aan Ynnergy. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming is het opdrachtgever, deelnemer niet toegestaan gegevens in welke vorm dan ook openbaar te gebruiken, te openbaren, te vermenigvuldigen of te gebruiken voor training, opleiding, workshop, cursus en/of lezing e.d. die niet door Ynnergy zijn verzorgd. © Ynnergy 2018

Klachtenregeling

Hoewel Ynnergy en de in haar naam werkzame personen met de meeste zorg en aandacht hun werkzaamheden uitvoeren kan het gebeuren dat de opdrachtgever of deelnemer een klacht heeft. De klacht kan zich dan wenden tot de directie van Ynnergy. Indien nodig zal de klacht voorgelegd worden aan een neutrale commissie. Op geschillen die hier eventueel uit voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing. De klacht zal vertrouwelijk behandeld worden. Ynnergy is lid van beroepsvereniging Integrale Vitaliteitkunde (ViV). Eventuele klachten over coaches, therapeuten van Ynnergy kunt u naast Ynnergy ook bij ViV deponeren en hen als 3e onafhankelijke partij inzetten. Reclame maken tijdens een training voor eigen producten, trainingen, opleidingen, workshops etc. is niet toegestaan.

Kwaliteit en accreditatie waarborgen

Kwaliteit waarborgen tijdens trainingsbijeenkomsten vindt Ynnergy erg belangrijk. Om de kwaliteit te waarborgen en te verhogen dienen de trainers geschoold te zijn en worden zij geacht hun kennis op peil te houden. Dit wordt jaarlijks getoetst en geëvalueerd door de directie en indien nodig een neutrale commissie. Opdrachtgevers, deelnemers ontvangen evaluatieformulieren waarop zij eventuele verbeterpunten en hun waardering kunnen aangeven. Ynnergy hanteert de Beroepscode van beroepsverenigingen Integrale Vitaliteitkunde (ViV)  en de RBCZ en wordt door deze beroepsverenigingen ondersteund en getoetst. Voor de opleiding is Ynnergy geaccrediteerd door de NOBCO, de KTNO en SKJ en handelt Ynnergy vanuit opgestelde accreditatienormen. Met de uitvoering van de overeenkomst gaat Ynnergy een inspanningsverplichting aan waarin zij en de medewerkers die in haar naam werkzaam zijn de dienst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever, deelnemer verklaart voldoende ingelicht te zijn over de mogelijkheden die hij/zij in te training kan ontvangen, alsmede de kosten die het met zich meebrengt. Tevens verklaart opdrachtgever, deelnemer dat hij/zij zich ervan bewust is dat het resultaat de training op kan leveren mede afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning.

Akkoordverklaring

Met het lezen van deze voorwaarden en niet terugkoppelen van eventuele vragen en/of onduidelijkheden gaat Ynnergy ervan uit dat deze voorwaarden akkoord zijn bevonden.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat klikt u op 'Alle cookies toestaan'.